Právna klinika pre vybrané komunity/Street Law

Street law klinika mi pomohla takpovediac „otvoriť si obzory“. Teraz mám pocit, že nič nie je nereálne. Vďaka klinike vidím svoju budúcnosť omnoho jasnejšie a viem, čo môžem dosiahnuť, keď budem na sebe pracovať a skúšať nové veci, aj keď sa mi možno zdajú náročné, ale dať do toho všetko a v prípade neúspechu sa nevzdávať a stále drieť. Klinika ma povzbudila a dodala mi sebavedomie, aby som nebol pasívny, ale naopak, pokúšal sa vojsť aj do pre mňa neprebádaných vôd. Na klinike, ak sa chcem niečo naučiť, musím konať aktívne. Myslím si, že Street law klinika je možnosť získať prvé praktické skúsenosti a otestovať sa v praxi, či vôbec mám predpoklady na vykonávanie právnického povolania. Street law kliniku považujem aj za priestor na sebarealizáciu, kde si môže každý vyskúšať svoje znalosti. Absolvovanie Street law kliniky mi pomohlo v rozvíjaní schopnosti dobre si organizovať čas, teda zvládať time-management tak, aby som stíhal školské aj pracovné povinnosti a popritom mal aj voľný čas.“ (Dávid Barczi, študent Street Law kliniky v a.r. 2013/2014)

CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Street Law klinika je samostatným typom tzv. živej kliniky. Ide o vzdelávací program zameraný na rozvíjanie kľúčových právnických kompetencií u študentov práva  s benefitom na rozvoj právneho vedomia u vybraných komunít. Cieľom kliniky je zdokonaliť študenta v praktických zručnostiach potrebných pre prácu právnika (napr. ústny prejav, pohotová argumentácia, vysvetlenie právneho problému laikovi zrozumiteľným spôsobom, vyhľadávanie judikátov a právnej literatúry, schopnosť sebaprezentácie) prostredníctvom učenia študentov/tiek stredných škôl a odsúdených vo výkone trestu. Študenti práva majú tiež možnosť zažiť si súdne konanie v rámci simulovaného pojednávania.

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Právna klinika pre vybrané komunity/Street Law (Street Law klinika) je výberový predmet určený pre 3. ročník bakalárskeho študijného programu  a 1. roč. magisterského študijného programu. Vyučuje sa v letnom a zimnom semestri. Klinika končí v oboch semestroch záverečným interview (skúškou).

Práca na Street Law klinike zahŕňa výkon praxe v komunite, ktorú si študenti zvolia a klinické cvičenia. Počas semestra študenti absolvujú dvojhodinové semináre, ktoré sú vedené interaktívnym spôsobom a konajú sa v miestnosti Kancelárie právnych kliník. Súčasne vedú hodiny o práve na stredných školách a v ústavoch pre výkon trestu odňatia slobody v Košiciach a Košiciach Šaci.

SPÔSOB VÝUČBY

Teoretická príprava

Počas pôsobenia na klinike študenti pracujú vo dvojiciach/trojiciach (tzv. lektorské dvojice/trojice). Na seminároch sa oboznamujú najmä s interaktívnymi spôsobmi učenia práva pod vedením vyučujúcej. Zároveň majú možnosť diskutovať o jednotlivých preberaných právnych problémoch súvisiacich s prezentovanými aktivitami.

Letný semester je zameraný na prípravu na simulované súdne pojednávanie (mock trial). Výstupom letného semestra a práce na Street Law klinike je účasť na simulovanom súdnom pojednávaní ( ochrana osobnosti, nájom bytu, porušenie zásady rovnakého zaobchádzania  a pod.).

Prax

Právna prax študentov prebieha kontinuálne počas oboch semestrov vo vybraných komunitách – na stredných školách a v Ústavoch pre výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Košiciach a v Košiciach - Šaci. Spočíva vo vedení hodín o práve na rôzne právne témy, s využitím interaktívnych a participatívnych metód. V prípade stredných škôl je letný semester ťažiskovo zameraný na prípravu a priebeh simulovaného súdneho procesu v spolupráci s Krajským súdom v Košiciach. Študenti práva pripravujú svoje „tímy“ - študentov stredných škôl, na jednotlivé roly v súdnom konaní a ich vystúpenie na Krajskom súde v Košiciach je aj  prezentáciou práce študentov práva. Študenti, ktorí vykonávajú prax v nápravnovýchovných zariadenia pracujú naďalej so skupinou odsúdených.

Metódy

Charakteristickou črtou tejto právnej kliniky je používanie interaktívnych metód pri vyučovaní právneho obsahu - práca v skupine, brainstorming, hranie rolí, riešenie modelových situácií, simulovaný súdny proces, názorová a argumentačná konfrontácia.

Interaktívne postupy sa využívajú na seminároch, pri príprave študentov práva na prax . Tieto metódy  rovnako používajú samotní študenti práva v hodinách o práve vo svojej komunite. 

Význam využitia interaktívnych prístupov vo vzdelávaní je v tom, že sa účastníci zapájajú do diania, čím sa vytvára priestor pre vedenie dialógu medzi účastníkmi navzájom ako aj lektorom - teda študentom práva a účastníkmi na danú tému. Okrem toho pomáha študentom nachádzať rôzne riešenia problémov, hodnotiť alternatívy a ich dôsledky, získať nové pohľady a kriticky myslieť.

Výrazným efektom realizácie vyššie menovaných metód je oživenie preberanej témy, priama angažovanosť účastníkov, stimulácia účastníkov vyjadriť svoj názor a hľadať argumenty na jeho pozitívnu prezentáciu.

KLIENTI KLINIKY

Klientmi právnej kliniky sú študenti stredných škôlodsúdení v ústavoch pre výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.

Práca s klientmi spočíva vo vedení interaktívnych hodín o práve, diskutovaní o rôznych právnych témach a odpovedaní na konkrétne otázky.

Ďalšou formou práce s klientom je príprava študentov strednej školy na simulované pojednávanie. Jej obsahom je dôkladné a hlavne zrozumiteľné vysvetlenie občianskeho súdneho procesu a jeho aplikácia na konkrétny prípad.

Pri príprave jednotlivých inteaktívnych hodín študenti čerpajú zo študijnej literatúry, v ktorej sú interaktívne metodiky rozpracované.

 

HODNOTENIE 

Spôsob hodnotenia študentov je špecifický a zohľadňuje prácu študenta na klinike počas celého semestra.  

Podmienkami pre absolvovanie predmetu sú:

  • účasť na hodinách semináru,
  • odučené hodiny vo vybraných komunitách v počte 7 hodín v každom semestri (resp. 10 hodín)
  • odovzdané krátke hodnotiace výstupy (denníky) k jednotlivým odučeným hodinám.

Záverečné interview - hodnotenie študentov a študentiek práva prebieha na základe vyššie uvedených princípov a predstavuje individuálne zhodnotenie práce študenta.

KAPACITA A VÝBER

Klinika prijíma max. 10 študentov.

Výber študentov sa uskutočňuje na základe motivačného listu.

Motivačný  list  (350 - 500 slov) má objasniť, čo študenta motivuje k tomu, aby absolvoval Street Law kliniku a ako si myslí, že mu absolvovanie predmetu pomôže pri dosahovaní jeho osobných a profesijných cieľov.

VYUČUJÚCA

JUDr. Daniela Lamačková

METODICKÉ MATERIÁLY A TEXTY URČENÉ NA VÝUČBU PRÁVA 

RAPOŠ, I. a kol.: Občan  a demokracia, manuál pre učiteľov, Bratislava, 1999

KRESÁK,P.: Občan a demokracia, Bratislava 1999

RAPOŠ, I.a kol.: Občan a verejná správa, manuál pre učiteľov, Bratislava, 2000

DEBRECÉNIOVÁ,J.: Metodická príručka Právo na každý deň, Bratislava, 2001

Metodické príručky Právo na každý deň, Občan a demokracia, Bratislava 2003 (Sloboda   prejavu, Domáce násilie, Právo na informácie, Právo na súkromie, Diskriminácia)

DEBRECÉNIOVÁ,J.:Metodická príručka Právo na každý deň, Právo Európskej únie, Občan a demokracia, Bratislava 2004 DEBRECÉNIOVÁ,J.:Metodická príručka Právo na každý deň, Rodová rovnosť, Občan a demokracia, 2007

LAMAČKOVÁ, D.: Metodická príručka Právo na každý deň, Právo na prácu, Občan a demokracia, 2007

Zahraničné metodiky:

Arbetman. L., O´Brien, E.:  Street Law, A course in Practical Law, Teachers manual, USA, 1999

Arbetman. L., O´Brien, E., Fisher, M., Mc Cullough, N.::Street Law, Teacher´s manual, USA, 1999 

 

DOKUMENTY

MANUÁL právnej kliniky

Ako pripraviť plán vyučovacej hodiny Street Law

SYLABY zimný semester 2018/2019

LETÁK kliniky