Klinika medicínskeho práva

CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Klinika  medicínskeho práva je výsledkom jedinečnej spolupráce troch subjektov:

 • Právnickej fakulty UPJŠ ako vzdelávaciej ustanovizne na pôde ktorej sa predmet realizuje
 • Komory pre medicínske právo – MEDIUS (www.medius.sk), ako neziskovej organizácie, ktorá sa špecializuje na sieťovanie odborníkov z oblasti medicínskeho práva, bioetiky, medicíny, psychológie, teológie a na vzdelávanie pacientskych organizácií a zdravotníckych pracovníkov. Táto organizácia je zakladateľom a administrátorom  internetového portálu pravo-medicina.sk špecializovaného na pomoc pacientom a na zhromažďovanie informácií z medicínskeho práva a bioetiky
 • Advokátskej kancelárie h&h PARTNERS (www.hhpartners.eu), ktorá sa profiluje ako kancelária zameraná na pomoc pacientom, ale aj poskytovateľom aj s presahom na publikačnú činnosť a akademické aktivity.

Spolupráca týchto subjektov reflektuje na moderný trend prepojenia teórie a praxe. Každý z týchto subjektov prináša do vzdelávacieho procesu vlastný vhľad, z čoho najviac čerpajú samotní študenti. 

Klinika medicínskeho práva je : 

 • interaktívny program komunikujúci problematiku medicínskeho práva študentom práva,
 • fungujúci v prostredí úzkej kooperácie vyučujúceho a študenta, 
 • využívajúci prostriedky multimediálnej komunikácie s benefitmi pre študenta, ako aj pre všetkých návštevníkov portálu pravo-medicina.sk. 

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Klinika  je výberový predmet určený pre študentov 3., 4 ročníka denného štúdia bakalárskeho študijného programu a I. ročníka magisterského študijného programu.   Výučba na klinike prebieha v zimnom semestri. Počas semestra študenti týždenne absolvujú dvojhodinové semináre, ktoré sa konajú v miestnosti Kancelárie právnych kliník. Klinika medicínskeho práva končí skúškou (záverečné hodnotenie).

SPÔSOB VÝUČBY

Študent sa najviac naučí vtedy, ak si danú tému môže „odžiť“, „vyskúšať“,“vcítiť sa do nej“ a následne na ňu formulovať vlastný názor. 
Toto sa snažíme dosiahnuť viacerými spôsobmi – formou vedenia prednášok, komunikáciou so študentom a samostatnou prácou študenta:  
 • prednášky sú koncipované interaktívne – diskusie s odborníkmi, riešenie modelových prípadov a konkrétnych kazuistík. Každá prednáška je spracovaná aj do formy keynote (powerpoint) prezentácie a je súčasne prostredníctvom dataprojektoru prenášaná na plátno. Študent tak má možnosť súčasne zapájať viaceré  svoje zmysly – sluch a zrak čo zvyšuje efektivitu učenia. 
 • komunikácia so študentom – nielen na prednáškach, ale aj cez samostatné konzultácie, (osobne alebo mailom) pričom sa využíva multimediálny prístup. Predmet má zriadený vlastný facebookový profil, študenti majú prístup do eLearningovej zóny a majú vytvorený aj prístup do privátnej sekcie portálu pravo-medicina (sekcia pre registrovaných). 
 • multimediálny výstup práce študenta - sú jeho odpovede na otázky návštevníkov portálu pravo-medicina.sk a možnosť uverejnenia študentských analýz na tomto portály

KLIENTI KLINIKY

Klinika má tzv. „živých klientov“, ktorými sú návštevníci portálu pravo-medicina.sk (pacienti). Tí majú možnosť na portály položiť otázku do bezplatnej poradne. Na otázky okrem členov Komory pre medicínske právo – MEDIUS majú možnosť odpovedať aj študenti Kliniky.
Komora pre medicínske právo – MEDIUS ako správca a tvorca obsahu portálu zhromažďuje otázky kladené návštevníkmi portálu a prostredníctvom vyučujúceho ich sprostredkúva študentom, ktorí za každú odpoveď získavajú body. Tým sa dosahuje významný psychologický efekt „zmysluplnosti“ práce študenta – jeho práca niekomu poslúži, pomôže zorientovať konkrétneho človeka v jeho probléme. Odpovede sú zverejňované spolu s menom a priezviskom študenta. Študent týmto získava konkrétnu  skúsenosť s prácou s odborným textom, učí sa v písomnej forme formulovať svoje názory, dedukovať a abstrahovať. Zároveň možno prvýkrát počas štúdia svojou radou pomáha iným osobám, čo je samo osebe veľmi cennou skúsenosťou. Získava skúsenosť o tom, že právnik je pomáhajúcou profesiou.

HODNOTENIE

Hodnotenie je spätnou väzbou vyučujúceho na aktivitu študenta kliniky. Jeho účelom nie je ukázať študentovi čo všetko nevie, naopak má byť generátom jeho ďalšej tvorivej aktivity . Hodnotenie má byť priestorom pre férové zhodnotenie schopností a výkonu študenta. Zlé hodnotenie je dôkazným materiálom k preukázaniu spoluviny vyučujúceho na nezáujme študenta o jeho predmet.
Spôsob hodnotenia a skončenia štúdia predmetu: skúška
Pre úspešné absolvovanie kliniky sa vyžaduje  aktívna účasť na seminároch a tiež spracovanie seminárnej práce.
 
Hodnotenie študenta prebieha podľa nasledujúcich kritérií:
Maximálny počet bodov za semester:     100
 
Aktivita:                                             50  
Seminárna práca - klauzurná práca:       50 (v rozsahu cca 4-7 strán) 
           
Podmienkou na ústnu skúšku:                 40 súčasne však musí študent získať min. 15 bodov za seminárnu prácu (v tých 40 bodoch)
 
Započítanie výsledkov priebežného hodnotenia  do hodnotenia na písomnú skúšku :
1. získanie  50 až  59   bodov   je minimálne   E
2. získanie. 60 až  69   bodov   je minimálne   D 
3. získanie  70 až  79   bodov   je minimálne   C
4. získanie  80 až  89   bodov   je minimálne   B
5. získanie  90 až 100  bodov   je                 A
 
Študent  môže získať lepšie hodnotenie na  ústnej skúške. Otázky na skúšku budú oznámené prostredníctvom elektronickej pošty každému študentovi min. 2 týždne pred skončením semestra.
 
Vysvetlivky:
 
„Aktivita“
Vyučujúci hodnotí aktivitu študenta na základe:
 • zodpovedanie otázok na portály (poradňa) pravo-medicina.sk, pričom 1 otázka má hodnotu 5 bod. – max. môže študent získať 20 bodov, 
 • účasť na konzultácii (5 bodov – to je aj maximum) – konzultáciu je potrebné dohodnúť vopred mailom alebo osobne. Predmetom konzultácie môže byť seminárna práca, otázka z portálu a podobne. Konzultácia trvá približne 10 – 20 minút,
 • preklad odborného článku do slovenského jazyka (max. 25 bodov) – článok v rozsahu 3 – 4 strany ktorý na základe žiadosti študenta zabezpečí vyučujúci. 
 • aktívna účasť  (asistencia) na konferencii „Aké princípy vládnu zdravotníctvu“ (35 bodov) alebo aktívna účasť (bez asistencie – 15 bodov) 
 • účasť na seminároch, aktivita na seminároch, účasť na konzultácii 
 
Seminárna práca ("minianalýza“)
Práca ako odborný výstup študenta k ním zvolenej téme. Tému je možné zvoliť po dohode s vyučujúcim, alebo si ju vybrať zo zoznamu vypracovaného vyučujúcim. Práca by mala mať rozsah 4-7 strán v termíne stanovenom vyučujúcim. Za každý začatý týždeň omeškania s odovzdaním práce sa strhávajú 3 body.
V práci sa je potrebné zamerať na správny spôsob citácie použitých prameňov (v súlade so smernicou UPJŠ č. 1/2010) a na vyjadrenie vlastného názoru k zvolenej problematike. Na začiatku je vhodné odkonzultovať „smerovanie“ práce a zdroje s vyučujúcim.         
Prihlasovanie tém – mailom, právo priority, obsadenie témy bude okamžite zverejnené na FB, aby si ostatný neobsadili to isté. Zároveň je téma zapísaná aj na pravo-medicina.sk, resp. aj na googledrive.

KAPACITA A VÝBER

Klinika je limitovaná na 15 študentov.
V prípade vyššieho počtu študentov rozhodne o zaradení na kliniku vyučujúci na základe osobného pohovoru so záujemcami. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa študent okrem prihlásenia v zmysle Pravidiel prihlasovania sa na právne kliniky, prihlásil aj emailom na adresu vyučujúceho.

VYUČUJÚCI

Mgr. Peter Koromház
 

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

1. HUMENÍK, I.: Medicínske právo a ochrana osobnosti. 1. vydanie - Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011. 288 s.,  ISBN 978-80-89447-58-9.  
 
Odporúčaná študijná literatúra: 
2. HUMENÍK, I., SZANISLÓ, I-M. V., (eds.): BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM právne, eticky, filozoficky. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012. 336 s., ISBN 978-80-89447-73-2
3. HUMENÍK, I., (ed.): Informovaný súhlas a inštitút predchádzajúceho priania. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2012. 112 s., ISBN 978-80-89447-61-9
4. Knap, K., Švestka, J.: Ochrana  osobnosti  podle československého občanského práva. II. vydanie, Panorama, Praha, 1989
5. Vojčík, P.: Občianske právo hmotné I., Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Košice, 2006.
6. Štěpán, J.: Právo a moderní lékařství. Panorama, Praha, 1989.
7. Drgonec, J.: Ústavné práva a zdravotníctvo. Bratislava, Archa s.r.o., 1996.
8. Mach, J.: Medicína a právo, C.H.BECK, Praha, 2006.
9. Stolínová, J., Mach, J.: Právni odpovědnost v medicíne. Praha, Galén, 1998. 
10. Gecík, K.: Právna zodpovednosť v zdravotníctve a v medicíne. Osveta, 2. doplnené vydanie, Martin, 1984.
11. Kerecman, P.: Eutanázia, asistovaná samovražda - právne aspekty, Vydavateľstvo Eurounion, spol. s r.o., Bratislava, 1999.
12. Doležal, T., Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva, Leges, 2012, Praha, ISBN: 978-80-87576-24-3, str. 160
13. Internetový portál www.pravo-medicina.sk

 

DOKUMENTY

 SYLABY zimný semester 2018/2019 

LETÁK kliniky