O Pracovisku

O právnych klinikách

Klinické právne vzdelávanie predstavuje samostatný vzdelávací program určený pre študentov práva. Je  založený na novom prístupe k vzdelávaniu na právnických fakultách a znamená prepojenie medzi právnou teóriou a praxou. Cieľom právnych kliník je pomôcť študentom práva učiť sa z vlastnej skúsenosti a overovať si svoje teoretické vedomosti v praxi. Právne kliniky sa orientujú na rozvoj kľúčových kompetencií budúcich právnikov ako sú schopnosť riešiť právne problémy (schopnosť identifikovať problém a hľadať riešenia, stratégie a pod. ), kritické myslenie, analytické zručnosti (právna analýza, formulácia právnych otázok, využitie relevantnej teórie), argumentačné schopnosti, schopnosť realizovať právny výskum (vyhľadávať, zhodnotiť a následne implementovať právne informácie) a tiež komunikačné zručnosti (ústny a písomný prejav, schopnosť sebaprezentácie).

Pri vyučovaní na právnych klinikách sa využívajú participatívne metódy, ktoré vytvárajú priestor na diskusiu o hodnotách, postojoch a právnych problémoch a smerujú k väčšej interaktivite výučby.

O Pracovisku právnych kliník

Za účelom vzdelávania a zdokonaľovania študentov práva v praktických zručnostiach, ktoré sú nevyhnutné na ich úspešné uplatnenie sa na trhu práce zriadila Právnická fakulta UPJŠ Pracovisko právnych kliník, ktoré zabezpečuje spoločnú koordináciu klinického právneho programu.

Právne kliniky sú na Právnickej fakulte UPJŠ realizované formou stáží a praxe, formou spracovávania praktických zadaní, vypracovania právnych dokumentov, právnych analýz, príp. vytváraním nových legislatívnych textov, realizovaním praktickej výučby práva alebo simulovaním súdneho pojednávania.

Pracovisko zabezpečuje pre študentov práva aj rozvoj ich komunikačných zručností - realizáciou dvojdňových komunikačných seminárov mimo priestorov fakulty.

Výučba klinických právnych predmetov prebieha v samostatnej špeciálnej učebni - Kancelárii právnych kliník a pre potreby realizácie simulovaných súdnych pojednávaní  má Právnická fakulta zriadenú osobitnú pojednávaniu miestnosť.  

V súčasnosti si študenti práva môžu vyberať z 9 právnych kliník

  • Kliniky občianskeho práva
  • Kliniky obchodného práva
  • Kliniky pracovného práva
  • Právnej kliniky pre vybrané komunity/Street Law  
  • Kliniky daňového práva
  • Kliniky stavebného práva
  • Kliniky medicínskeho práva  
  • Stážovej kliniky
  • Kliniky azylového práva.
Od akademického roka 2016/2017 Pracovisko právnych kliník spolupracuje s Ústavom teórie práva Gustava Radbrucha v rámci povinného predmetu Právna etika, ktorý je určený študentom 2.ročníka bakalárskeho štúdia.