Klinika pracovného práva

CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Klinika pracovného práva je simulovanou právnou klinikou. Jej cieľom je poskytnúť študentom možnosť využiť nadobudnuté teoretické vedomosti pri riešení reálnych pracovnoprávnych problémov a sporov, a tak získavať zručnosti nevyhnutné pre ich budúce povolanie, najmä pre výkon advokátskej praxe, ale aj výkon iných právnických profesií, či pri riadení ľudských zdrojov a personálnej praxe. Nemenej dôležitým cieľom je vštepiť študentom základy profesionálnej zodpovednosti, etiky právnika a hodnôt právnického povolania.

ORGANIZÁCIA KLINIKY

V študijnom programe je obsahová náplň kliniky pracovného práva včlenená do dvoch samostatných predmetov :

i) klinika pracovného práva I (výučba určená v zimnom semestri pre tretí ročník bakalárskeho programu a súčasne pre prvý a druhý ročník magisterského programu) a 

ii) klinika pracovného práva II (výučba určená v letnom semestri pre tretí ročník bakalárskeho programu a súčasne pre prvý ročník magisterského programu).

Klinika pracovného práva II obsahovo nadväzuje na predmet Klinika pracovného práva I z hľadiska postupného zvyšovania náročnosti a komplexnosti predkladaných prípadov, resp. sporových vecí. Z tohto hľadiska považujeme za vhodné, ak si študent zvolí oba predmety, a tak môže v letnom semestri pri výučbe predmetu Klinika pracovného práva II nadviazať na vedomosti a zručnosti získané absolvovaním predmetu Klinika pracovného práva I. Súčasne však dodávame, že v študijnom programe sa nejedná o nutnú prerekvizitu, a preto ani študenti, ktorí si zvolia len jeden z uvedených predmetov, nebudú automaticky z výučby vyradení. Počas jednotlivých semestrov študenti týždenne absolvujú dvojhodinové semináre, ktoré sú vedené interaktívnym spôsobom a konajú sa v miestnosti Kancelárie právnych kliník.

SPÔSOB VÝUČBY

Študenti sa počas absolvovania Kliniky pracovného práva oboznámia a budú aktívne participovať výhradne na reálnych prípadoch a sporoch, ktoré boli prejednávané pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, všeobecnými súdmi, prípadne inými orgánmi štátnej správy. Na jednotlivých zadaniach študenti spolupracujú vo dvojiciach alebo menších skupinách. Záverečný rozbor zadaní prebieha spravidla v celej skupine spoločne.

KLIENTI KLINIKY

Študenti nepracujú so živými klientmi, avšak všetky predkladané prípady sú priamo z praxe (nejde teda o umelo simulované spory).

HODNOTENIE 

Študenti sú hodnotení súhrnne podľa nimi vypracovaných právnych podaní počas celého semestra.

KAPACITA  

Klinika prijíma max. 12 študentov. 

V prípade nahlásenia vyššieho počtu študentov sa výber uskutoční na základe spracovania poskytnutého právneho zadania, resp. prípadovej štúdie.

VYUČUJÚCI 

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

Základným podkladom je právny spis, ktorý bude študentom poskytnutý priamo na hodine. Študenti na prípadových štúdiách pracujú za pomoci relevantných právnych predpisov, dostupnej literatúry a právnych databáz judikatúry. 

 

DOKUMENTY

LETÁK kliniky