O garantoch

 

JUDr. Daniela Lamačková    

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti pôsobí na Pracovisku právnych kliník, kde sa podieľa na koordinácii činnosti Pracoviska a pôsobí ako odborná garantka pre tvorbu metodológie klinického vzdelávania. Absolvovala stáž na Univerzite Loránda Eötvösa v Budapešti a tiež niekoľko konferencií a školení zameraných na rozvoj klinického právneho vzdelávania a programu Street Law. Participovala tiež na tvorbe a prijímaní Štandardov klinického právneho vzdelávania na právnických fakultách na Slovensku. Od roku 2003 vedie predmet Právna klinika pre vybrané komunity/Street Law. Zároveň od roku 2000 pôsobí v združení Občan, demokracia a zodpovednosť ako právnička, konzultantka a lektorka a zameriava sa na najmä na oblasť ľudských práv a nediskriminácie. Je autorkou právnych analýz, právnych komentárov a prekladov rozsudkov, najmä v oblasti diskriminácie, domáceho násilia, práv dieťaťa, vzdelávania a i..

 

JUDr. Tomáš Illeš

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po ukončení štúdia práva pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva. V rámci akademických aktivít bol od roku 2002 do roku 2008 predsedom Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ. Absolvoval niekoľko študijných pobytov zameraných na rozvoj klinického vzdelávania a od roku 2003 zabezpečuje výučbu predmetu Klinika obchodného práva. V súčasnosti pôsobí na Pracovisku právnych kliník ako odborný garant pre inováciu metodológie klinického vzdelávania. V súkromnej praxi pôsobí ako advokát od roku 2004 a v súčasnosti je členom predsedníctva SAK. V praxi aj v publikačnej činnosti sa zameriava na obchodné právo, právo elektronického obchodu a právo cenných papierov.