Stážová klinika

Partneri spoluprácujúci so Stážovou klinikou - Poskytovatelia stáží

 

 

Centrum právnej pomoci - Kancelária Košice

Centrum právnej pomoci (ďalej len „centrum“) je štátna rozpočtová organizácia, zriadená zákonom č. 327/2005 Z.z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi... , ktorej cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi, t.j. pre tých ľudí, ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať existujúce právne služby. Viac informácií najdete na: www.legalaid.sk

 

JUDr. Juraj Göbl - notár

Notár je štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa Notárskeho poriadku. Notár spisuje a vydáva verejné listiny o právnych úkonoch. Ide najmä o dvojstranné právne úkony ako sú zmluvy a dohody, jednostranné právne úkony ako závety a vyhlásenia. Notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky. Vydáva osvedčenia o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia), o pravosti podpisu na listine (Iegalizácia), o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo, o protestácii zmeniek, o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb, o tom, že je niekto nažive, o vyhlásení o vydržaní, o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom a osvedčenie o iných skutočnostiach. Medzi ďalšie možnosti využitia služieb notára patria konania o úschovách. ďalšou dôležitou agendou notára je konanie o dedičstve, v ktorom je notár poverený príslušným súdom, aby ako súdny komisár vykonal úkony a prejednal dedičstvo. https://notarkosice.sk/

 

JUDr. Vladimír Volčko - advokát

 

Krajská prokuratúra, Košice

 

Okresný úrad, katastrálny odbor

 

Ústavný súd Slovenskej republiky - Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti v Slovenskej republike zriadený ústavným zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky. Riadny chod Ústavného súdu SR zabezpečuje jeho predseda prostredníctvom Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá je samostatnou právnickou osobou v súlade so zákonom č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Základnou úlohou Kancelárie je plniť úlohy spojené s organizačným, personálnym, ekonomickým, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti Ústavného súdu. Viac informácií nájdete na: www.concourt.sk

 

Bývalí poskytovatelia stáží

 

JUDr. Martin Friedrich - advokát

 

AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. 

Advokátska kancelária AZARIOVÁ & RUŽBAŠÁN Law firm s.r.o. je renomovaná kancelária, ktorá poskytuje profesionálne právne služby pre rozličných klientov, od fyzických osôb a malých podnikov až po veľké medzinárodné spoločnosti. Vznikla zmenou právnej formy advokátskej kancelárie JUDr. Klaudia Azariová, ktorá pôsobí na trhu od roku 2000 a vstupom dlhodobo spolupracujúceho advokáta JUDr. Róberta Ružbašána v roku 2012. Viac informácií nájdete na: www.pravo-ke.eu

 

 

Notárska a mediačná kancelária JUDr. Magdalény Drgoňovej je renomovaná kancelária poskytujúca notársku činnosť v rozsahu a v súlade so zákonom č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) od roku 1995. Popri tejto činnosti sa kancelária od roku 2006 venuje aj mediačnej činnosti, v ktorej spolupracuje s Mediačno-konzultačným centrom SOVA v Košiciach a Evropským institutem pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. v Českej republike. Viac informácií nájdete na: https://www.notarmediator.sk/

 

Poradňa pre občianske a ľudské práva

Poradňa pre občianske a ľudské práva (ďalej len ako „Poradňa“) je mimovládna organizácia, ktorá sa od roku 2001 venuje ochrane ľudských práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Na Slovensku Poradňa rozvíja metódu strategického vedenia súdnych sporov (strategickej litigácie) v prípadoch diskriminácie a uskutočňuje vzdelávacie a advokačné aktivity. Viac informácií nájdete na www.poradna-prava.sk

Poradňa pre občianske a ľudské práva

Poradňa pre občianske a ľudské práva (ďalej len ako „Poradňa“) je mimovládna organizácia, ktorá sa od roku 2001 venuje ochrane ľudských práv a slobôd so zameraním na ochranu práv menšín a ochranu pred diskrimináciou. Na Slovensku Poradňa rozvíja metódu strategického vedenia súdnych sporov (strategickej litigácie) v prípadoch diskriminácie a uskutočňuje vzdelávacie a advokačné aktivity. Viac informácií nájdete na www.poradna-prava.sk

 

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Najväčšia hutnícka firma na Slovensku sa aktívne zaujíma o potreby regiónu a podporuje desiatky projektov zamerané tak na zvyšovanie úrovne vzdelávania, ako i zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kultúry i športu. Svoje základné hodnoty - zameranie na bezpečnosť práce a ekologizáciu hutníckej výroby, poskytovanie kvalitných produktov a služieb svojim zákazníkom pri udržaní efektivity nákladov, rešpektovanie diverzity a inklúzie pri prístupe k zamestnancom a trvalé zlepšovanie zodpovedným a etickým spôsobom - uplatňuje spoločnosť aj pri spolupráci so svojimi partnermi. Viac informácií nájdete na: www.usske.sk