Vytvorenie webovej stránky právnych kliník na Právnickej fakulte UPJŠ je jednou z čiastkových činností aktivity 2.4 Inovácia bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore právo na PraF UPJŠ v rámci projektu Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES), ITMS 26110230075, OP Vzdelávanie

 https://ires.ccv.upjs.sk