O vyučujúcich

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

Absolvent Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Aktuálne pôsobí na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako asistent na Katedre občianskeho práva a ako externý doktorand na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva. Od roku 2013 pôsobí tiež ako advokátsky koncipient. Je držiteľom viacerých dekanských a rektorských študentských ocenení, držiteľom literárnej ceny Karola Planka za rok 2012 za publikačnú činnosť, v roku 2012 sa stal laureátom ceny "Študentská osobnosť roka" v kategórii Právo, filozofia, politológia, sociológia. V roku 2014 sa stal členom Rady občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť. Je členom legislatívno-právnej a etickej komisie Slovenského futbalového zväzu a členom Etického panelu komisie, súčasne členom Komory SFZ pre riešenie sporov. Ako člen expertnej pracovnej skupiny pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa spolupodieľal na návrhu nového zákona o športe.

 

JUDr. Peter Čuroš, PhD.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2012), na ktorej získal aj titul JUDr. úspešným obhájením rigoróznej práce na tému: Sloboda prejavu, s dôrazom na slobodu prejavu voči sudcom a súdnej moci (2015). Na katedre Teórie štátu a práva pokračoval v dennom doktorandskom štúdiu pod vedením prof. JUDr. Alexandra Bröstla, CSc., pričom objektom jeho zamerania bol najmä vzťah práva a morálky a povinnosti dodržiavať právo. Jeho dizertačná práca má názov Právo na nesúhlas - občianska neposlušnosť. Počas svojho magisterského štúdia absolvoval študijný pobyt na Právnickej fakulte Aristotle University of Thessaloniki so zameraním na medzinárodné právo verejné a obchodné právo. Počas doktorandského štúdia strávil akademický rok 2015/2016 ako hosťujúci vedecký pracovník na Washington and Lee University, School of Law pod vedením profesora Jamesa Moliterna,so zameraním na profesijnú etiku, profesionálnu zodpovednosť, vzťah práva a morálky, občiansku neposlušnosť a inovatívne metódy výučby.

V prípade záujmu o konzultáciu ho nájdete v budove Právnickej fakulty, Kováčska 30,  prvé poschodie, číslo dverí 74. 

 

JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.   

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty. Od roku 2008 pôsobí ako odborný asistent na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Zároveň pôsobí aj ako advokát. Od roku 2009 je externým poradcom Ústavného súdu Slovenskej republiky a tiež členom Slovenskej spoločnosti pre pracovné právo. V roku 2009 po úspešnej obhajobe dizertačnej práce na tému „Právo a internet“ na Katedre občianskeho práva, Právnickej fakulte, UPJŠ v Košiciach mu bol udelený titul „PhD.“. Zúčastnil sa niekoľkých vedeckých a odborných konferencií doma i v zahraničí, absolvoval prednáškový pobyt na Wroclawskej univerzite, Fakulte práva, správy a ekonomiky /Uniwersytet Wroclawski, Wydzial Prawa, Administracji i Ekonomii/ (2007). V súčasnosti sa okrem iných predmetov venuje aj klinickému právnemu vzdelávaniu a vedie  predmet Klinika pracovného práva I, II. V minulosti spoluparticipoval aj na realizácii predmetu Klinika azylového práva. V roku 2004 sa zúčastnil konferencie právnych kliník v Moravanoch nad Váhom, kde participoval na tvorbe a prijímaní Štandardov klinického právneho vzdelávania na právnických fakultách na Slovensku. 

 

Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD.

 

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, na pôde ktorej absolvovala v rokoch 2011- 2014 doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny štátu a práva. V roku 2012 absolvovala letnú školu kontinentálneho práva v Paríži a v roku 2013 výskumný pobyt vo Florencii. V roku 2014/2015 pôsobila ako vedecký zamestnanec na Ústave európskeho práva a oddelení medzinárodného práva, kde v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent. Zabezpečuje výučbu predmetov Medzinárodné právo I, II, Právo medzinárodných ekonomických integračných zoskupení. Ako právny poradca spolupracuje so Slovenskou katolíckou charitou na projekte RAFAEL II zameranom na pomoc a integráciu utečencov a v rámci výučby Kliniky azylového práva spolupracuje s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), regionálnym zastúpením pre strednú Európu. 

 

doc. JUDr.Radomír Jakab, PhD.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V roku 2005 na tej istej fakulte absolvoval rigorózne štúdium v odbore obchodné a hospodárske právo. V období od roku 2004 do 2010 bol študentom v rámci doktorandského štúdia v odbore správne právo, ktoré ukončil úspešným obhájením dizertačnej práce. Od roku 2004 do roku 2009 pracoval ako interný právnik v spoločnostiach Východoslovenská energetika a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. patriace do koncernu RWE Group. Od roku 2009 pôsobí ako advokát, pričom v rámci advokátskej praxe sa sústreďuje predovšetkým na oblasť správneho a ústavného práva. Zároveň je vedecky a pedagogicky činný na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V súčasnosti sa okrem iných predmetov venuje aj klinickému právnemu vzdelávaniu a vedie  predmet Klinika stavebného práva.

    Mgr. Peter Koromház 

 

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.

Je absolventom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty. Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient, od roku 2014 je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, pričom sa venuje najmä obchodnému právu, konkurznému právu a trestnému právu. Od roku 2016 je tiež zapísaný v zozname správcov pre konkurz a reštrukturalizáciu, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Od roku 2013 zároveň pôsobí ako odborný asistent na Katedre trestného práva, kde zabezpečuje výučbu predmetov Trestné právo hmotné I, II, III a Penológia. V súčasnosti sa okrem iných predmetov venuje aj klinickému právnemu vzdelávaniu a vedie predmet Stážová klinika.

 

Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD.

Je absolventkou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickej fakulty. Od roku 2008 pôsobí ako odborná asistentka na Ústave európskeho práva, oddelení medzinárodného práva. Vyučuje predmety Medzinárodné právo verejné, Medzinárodné právo súkromné, Právo medzinárodných ekonomických integračných zoskupení, International Moot Court Competition. Ako riešiteľka viacerých grantových projektov (Jean Monnet Programme, APVV, VEGA, VVGS) sa zúčastňuje na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí. Absolvovala prednáškový pobyt na Aristotelovej univerzite v Solúne, Grécko a výskumný pobyt na Inštitúte Maxa Plancka pre medzinárodné právo súkromné a porovnávacie v Hamburgu, Nemecko. Koordinovala priebeh projektu o ochrane zdravia pri práci s migrantmi, ktorý bol realizovaného na základe spolupráce fakulty s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Od počiatku pôsobenia na fakulte sa venuje aj alternatívnym metódam výučby (každoročné Študentské sympózium z medzinárodného práva). V rámci Kliniky azylového práva spolupracuje s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), regionálnym zastúpením pre strednú Európu (Budapešť).

 

JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2003), kde absolvoval aj rigoróznu skúšku (2004) a neskôr obhájil dizertačnú prácu v študijnom odbore Obchodné a finančné právo (2009). Od skončenia vysokoškolského štúdia pôsobí ako odborný asistent na Katedre finančného práva a daňového práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, kde ťažiskovo zabezpečuje výučbu predmetov Daňové právo I a Daňové právo II. Od roku 2007 aktívne pôsobí aj ako vyučujúci výberového predmetu Klinika daňového práva. Zároveň je zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory (od 2007), pričom pri poskytovaní právnych služieb sa orientuje najmä na oblasť daňového práva, správneho práva, obchodného práva a občianskeho práva.