Klinika občianskeho práva

CHARAKTERISTIKA KLINIKY

Klinika je koncipovaná ako simulovaná klinika. Študenti sú vedení k vypracovaniu vzorových zmlúv, žalôb a iných podaní (napr. návrh na vklad do katastra nehnuteľností, splnomocnenie a pod.). Klinika sa zameriava sa aj  na riešenie prípadov, ktoré sa vyskytli  v praxi. Cieľom predmetu je umožniť študentom získať praktické zručnosti, ktoré pomáhajú v ich príprave na budúce právnické povolanie.   

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Klinika občianskeho práva je  výberový predmet, ktorý prebieha v dvoch semestroch ako Klinika občianskeho práva I. a Klinika občianskeho práva II. Klinika je určená pre študentov prvého ročníka magisterského študijného programu (študentov IV.ročníka). Vyučuje sa v letnom a zimnom semestri. Podmienkou zápisu na právnu kliniku v letnom semestri je absolvovanie Kliniky občianskeho práva v zimnom semestri. 
Každý semester na klinike končí skúškou. Počas semestra študenti týždenne absolvujú dvojhodinové semináre, ktoré sú vedené interaktívnym spôsobom a konajú sa v miestnosti Kancelárie kliniky.

SPÔSOB VÝUČBY

Klinika občianskeho práva poskytuje študentom  možnosť štúdia občianskeho práva a súčasne praktickú aplikáciu teoretických poznatkov pri riešení právnych problémov vymedzeného okruhu prípadov. Semináre sú spočiatku venované riešeniu teoretických a simulovaných a neskôr aj praktických prípadov. 
Základnou oblasťou záujmu kliniky je vypracovanie podaní (žalôb, návrhov, zmlúv, právnych rozborov) z oblasti občianskeho hmotného práva a občianskeho procesného práva. V rámci výučby predmetu sa postupuje podľa schválených syláb.
Študenti sú rozdelení do skupín pozostávajúcich z troch študentov. Podania sa vypracúvajú za skupinu a posielajú sa vyučujúcim na ich e-mailovú adresu. Vyučujúci tieto podania vyhodnotia a na ďalšom stretnutí sa tieto podania analyzujú so študentmi.
Na riešenie prípadov slúži aj materiálno-technické vybavenie Kancelárie kliniky a k dispozícii je aj knižnica, ktorá obsahuje potrebnú študijnú literatúru.

KLIENTI KLINIKY

V rámci Kliniky občianskeho práva sa nepracuje so živými klientmi, avšak všetky predkladané prípady a zadania sú priamo z praxe.

HODNOTENIE 

 Výberový predmet Klinika občianskeho práva končí v letnom a zimnom semestri skúškou. Spôsob hodnotenia študentov je špecifický a zohľadňuje prácu študenta na klinike počas celého semestra
 
Na splnenie podmienok pre absolvovanie predmetu sa vyžaduje: 
- aktívna účasť na seminároch,
- spracovanie dokumentácie všetkých predložených prípadov.
Skúška odzrkadľuje prácu študenta na riešení prípadov počas celého semestra. Hodnotia sa všetky výstupy a riešenia zadaných právnych problémov.

KAPACIPA A VÝBER

Klinika prijíma max. 12  študentov.
 
Výber študentov uskutočňujú vyučujúci podľa nasledovných kritérií: 
- osobný pohovor s uchádzačmi, v rámci ktorého sa bude zisťovať skutočný záujem o daný predmet, 
- študijný prospech z Občianskeho hmotného práva a Občianskeho procesného práva, 
- prípadné skúsenosti z pôsobenia v advokátskych kanceláriách, neziskových organizáciách a pod. 

VYUČUJÚCI

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

Hlavsa, P.: Nové vzory súdnych žalôb a podaní. I. : Vzory žalôb a podaní z občianskeho a rodinného práva. Bratislava: EUROUNION spol. s r.o., 1993,
Holub, M. – Škárová, M. – Vaněk, J.: Vzory smluv a podání. 13.  Vydání. Praha: Linde, 2011 
Barešová, E. – Baudyš, P.: Vzory listin o nemovitostech. Praha: C. H. Beck, 2003
Kratochvílová, H. – Fojtíková, O..: Vzory listin o bytech a vzory související. Praha: C. H. Beck, 2003

 

DOKUMENTY

Sylaby zimný semester 2018/2019

LETÁK kliniky