Aktivity

Komunikačné semináre

Pracovisko právnych kliník poskytuje študentom pôsobiacich na právnych klinikách možnosť absolvovať dvojdňový komunikačný seminár pod vedením skúsených psychologičiek a psychológa. Seminár je spravidla organizovaný mimo priestorov Právnickej fakulty.

Obsahom seminára je verbálna a neverbálna komunikácia – predpoklady efektívnej komunikácie, vytvorenie dôvery s potenciálnym klientom, efektívne počúvanie a odpovedanie, kladenie otázok, empatia, asertívne vyrovnávanie sa s kritikou, istota prejavu, prekážky v komunikácii, neverbálne prejavy, práca so skupinou – štýly vedenia skupiny, sociálne roly v skupine a spätná väzba.

 

Kolokviá

Pracovisko právnych kliník každoročne pripravuje samostatné kolokviá určené pre študentov právnych kliník. Od akademického roka 2013/2014 budú kolokviá prebiehať na začiatku akademického roka a budú zamerané na témy, ktoré sú spoločné pre všetky právne kliniky. Podstatou kolokvií je oboznámiť študentov s klinickým právnym vzdelávaním, základnými požiadavkami na študenta právnych kliník, pravidlami pri využívaní Miestnosti právnych kliník. Zároveň kolokviá ponúkajú študentom možnosť oboznámiť sa a diskutovať na témy, ako etika v právnickom povolaní, identifikácia a používanie právnych zdrojov v praxi a právny manažment.

 

Simulované súdne spory

Výstupom niektorých právnych kliník sú simulované súdne spory, ktoré sa realizujú v pojednávacej miestosti Právnickej fakulty a tiež vďaka spolupráci s Krajským súdom v Košiciach aj na pôde Krajského súdu.

 

Stáže

Pracovisko právnych kliník umožňuje výkon stáží študentov právnych kliník v spolupracujúcich advokátskych kanceláriách, mimovládnych organizáciách a ďalších inštitúciách. Stáže sú zabezpečované  najmä prostredníctvom Stážovej kliniky.