Aktivity

Študentský informačný portál 

Students for Students

 
    Cieľom portálu je umožniť študentom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (ďalej „študentom práva“) rozvíjať a prehlbovať svoje poznatky nadobudnuté štúdiom interaktívnym spôsobom. Portál umožňuje študentom všetkých fakúlt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach položiť študentom práva otázku z vybranej oblasti práva, v ktorej potrebujú získať relevantné právne informácie. Študenti práva pod dohľadom supervízora – skúseného advokáta, následne na túto otázku bezplatne vypracujú odpoveď. Týmto spôsobom majú študenti práva možnosť nielen prehĺbiť svoje teoretické poznatky a aplikovať ich, ale aj zlepšiť svoje analytické myslenie, komunikačné zručnosti a schopnosť samostatne pracovať s právnymi predpismi na účely zodpovedania konkrétnej otázky z oblasti práva. Zároveň prispievajú k zvyšovaniu právneho vedomia širšej skupiny ľudí, ktorí nemajú právnické vzdelanie a potrebujú konkrétnu právnu informáciu na riešenie bežnej životnej situácie.
    Vzhľadom na to, že cieľom tohto portálu je primárne vzdelávanie študentov práva, ich odpovede na otázky z oblasti práva nenahrádzajú právne služby advokátov a majú výlučne informatívnu a odporúčaciu povahu. V prípade potreby poskytnutia právnej služby je potrebné sa obrátiť na advokáta, činnosť ktorých tento portál nenahrádza. 

 

 

Komunikačné semináre

Pracovisko právnych kliník poskytuje študentom pôsobiacich na právnych klinikách možnosť absolvovať dvojdňový komunikačný seminár pod vedením skúsených psychologičiek a psychológa. Seminár je spravidla organizovaný mimo priestorov Právnickej fakulty.

Obsahom seminára je verbálna a neverbálna komunikácia – predpoklady efektívnej komunikácie, vytvorenie dôvery s potenciálnym klientom, efektívne počúvanie a odpovedanie, kladenie otázok, empatia, asertívne vyrovnávanie sa s kritikou, istota prejavu, prekážky v komunikácii, neverbálne prejavy, práca so skupinou – štýly vedenia skupiny, sociálne roly v skupine a spätná väzba.

 

Kolokviá

Pracovisko právnych kliník každoročne pripravuje samostatné kolokviá určené pre študentov právnych kliník. Od akademického roka 2013/2014 budú kolokviá prebiehať na začiatku akademického roka a budú zamerané na témy, ktoré sú spoločné pre všetky právne kliniky. Podstatou kolokvií je oboznámiť študentov s klinickým právnym vzdelávaním, základnými požiadavkami na študenta právnych kliník, pravidlami pri využívaní Miestnosti právnych kliník. Zároveň kolokviá ponúkajú študentom možnosť oboznámiť sa a diskutovať na témy, ako etika v právnickom povolaní, identifikácia a používanie právnych zdrojov v praxi a právny manažment.

 

Simulované súdne spory

Výstupom niektorých právnych kliník sú simulované súdne spory, ktoré sa realizujú v pojednávacej miestosti Právnickej fakulty a tiež vďaka spolupráci s Krajským súdom v Košiciach aj na pôde Krajského súdu.

 

Stáže

Pracovisko právnych kliník umožňuje výkon stáží študentov právnych kliník v spolupracujúcich advokátskych kanceláriách, mimovládnych organizáciách a ďalších inštitúciách. Stáže sú zabezpečované  najmä prostredníctvom Stážovej kliniky.