Klinika azylového práva

CHARAKTERISTIKA KLINIKY

V spolupráci s odborníkmi z UNHCR poskytuje klinika študentom možnosť oboznámiť sa s problematikou azylového práva z pohľadu  medzinárodného práva, európskeho práva, ako aj slovenskej právnej úpravy. Študenti nadobudnú praktické skúsenosti s poskytovaním právnej pomoci prostredníctvom konzultácií so žiadateľmi o azyl a s osobami, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana.

Zámerom predmetu je poskytnúť študentom rozšírené teoretické a najmä praktické poznatky v oblasti azylového práva v spolupráci s renomovanými odborníkmi z praxe.

Študenti získajú prehĺbené poznatky z problematiky azylového práva v slovenskom, európskom a medzinárodnom právnom systéme. Na základe poskytovania právnych konzultácií klientom nadobudnú študenti praktické zručnosti, ako sú techniky vykonávania pohovorov, výskum, ústna prezentácia právnych argumentov a písomná právna analýza.

ORGANIZÁCIA KLINIKY

Klinika je výberový predmet určený pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu a 1. a 2. ročník magisterského študijného programu. Výučba na klinike prebieha v zimnom semestri. Počas semestra študenti týždenne absolvujú dvojhodinové semináre, ktoré sa konajú v Pojednávacej miestnosti fakulty. Študenti taktiež využívajú priestory Kancelárie právnych kliník. Klinika azylovéhopráva končí skúškou.

SPOSOB VÝUČBY

Teoretické znalosti z vyššie uvedených relevantných oblastí práva, prednášané zahraničnými lektormi, budú doplnené praktickými zručnosťami nadobudnutými pri poskytovaní právnych konzultácií klientom a inými skúsenosťami nadobudnutými v teréne za pomoci odborníkov pri konkrétnom poskytovaní najmä právnej pomoci žiadateľom o azyl a osobám, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana.

KLIENTI KLINIKY

Študenti kliniky azylového práva budú mať možnosť priamo komunikovať so žiadateľmi o azyl a s osobami, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana. Klientom budú poskytovať základné právne rady a pokyny pri spracovaní rôznych dokumentov, napr. žiadostí o azyl. 

JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU 

Znalosť anglického jazyka je výhodou.

HODNOTENIE

Záverečné hodnotenie zohľadňuje prácu študenta na klinike počas celého semestra. Pre splnenie podmienok na absolvovanie predmetu bude potrebná aktívna účasť na seminároch. Hodnotené bude spracovanie písomných podaní súvisiacich s poskytovaním právnych konzultácií pre klientov kliniky (napr. žiadateľov o azyl).

KAPACITA A VÝBER

Kliniky azylového práva sa môže zúčastniť max. 15 študentov. V prípade, že záujem bude prevyšovať tento počet, výber študentov sa uskutoční na základe predložených motivačných listov študentov. 

Vyučujúci

Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD.

JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.

Odborníci z UNHCR

Základná literatúra:

BALGA, J: Azylové právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN: 9788073803841.

GOODWIN- GILL, G. S., McADAM, J.: The Refugee in International Law. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN: 9780199207633.

Doplňujúca literatúra:

Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, UNHCR, December 2011, https://www.refworld.org/docid/4f33c8d92.html.

ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V. a kol.: Teorie a praxe azylu a upchlictví, 2.vyd. Praha: Karlova Univerzita, 2012. ISBN: 9788087146682.

JÍLEK, D.: Společný evropský azylový systém: procedurální směrnice. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN: 8021040580.

FELLER, E.: Refugee Protection in International Law: UNHCR´s Global Consultations on International Protection. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN: 0521825741

CLAYTON, G.: Immigration and asylum law. Oxford : Oxford University Press, 2004. ISBN: 1841741884.

 

DOKUMENTY

SYLABY zimný semester 2018/2019

LETÁK kliniky