Právna etika

CHARAKTERISTIKA PREDMETU

Predmet Právna etika sa zaoberá etickými, morálnymi a politickými dilemami, s ktorými sa právnici musia v rámci svojej profesie vyrovnať. Aj na základe úryvkov z diel zaoberajúcimi sa spomenutou problematikou v povolaní právnika sa študenti dozvedia ako oddeliť podstatu a záväznosť morálnych noriem v rámci spoločenskej morálky od tých, ktoré upravujú oblasť právnického povolania vzhľadom na jeho účel v spoločnosti. Sústreďuje sa na jednotlivé právnické profesie a odlíšenie etických a právnych noriem, ktoré závisia od ich účelu v právnom poriadku.

Predmet sa zaoberá aj úlohou právnikov v spoločnosti, zodpovednosťou, odmeňovaním za právne služby, propagáciou a reklamou právnych služieb, vzťahom klient - advokát, vplyvom globalizácie, dopadom moderných technológií na právnické povolanie a otázkami, ktorým budú právnici v rámci svojej profesie čeliť v budúcnosti.

Predmet Právna etika je vyučovaná interaktívnou formou dialógu vyučujúceho a študentov, pričom dôraz je kladený na schopnosť študentov uvedomiť si etickú citlivosť povinností týkajúcich sa právnickej profesie a mnohých otázok, s ktorými sa vo svojej budúcej praxi stretnú, či už ako advokáti, sudcovia, prokurátori, notári, právnici v rámci obchodných spoločností alebo ako administratívni pracovníci.

Po absolvovaní predmetu by mal byť študent/ka schopný/á samostatne zvážiť a rozhodnúť etický problém týkajúci sa jeho/jej profesie, ktorému bude čeliť. Za týmto účelom bude študent/ka nielen oboznámený/á s právnou úpravou, ale bude aj aktívne pracovať a simulovať situácie týkajúce akademických povinností študenta, citlivých otázok tzv. „nespravodlivého práva“,  povinností v rámci jednotlivých právnických profesií v právnom systéme.

ORGANIZÁCIA PREDMETU

Predmet Právna etika je povinným pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia (s pripravovanou špecializovanou klinikou pre študentov magisterského štúdia). Právna etika je zahrnutá v rozvrhu zimného semestra. Výučba pozostáva z prednášok a seminárov. Študent/ka ukončí predmet hodnotením absolvoval/neabsolvoval.

Predmet Právna etika je zameraný na rozvíjanie praktických zručností v oblasti profesijnej etiky právnikov. Za týmto účelom študenti využívajú svoje vedomosti a schopnosti nadobudnuté počas dovtedajšieho štúdia, najmä z oblasti právneho a politického myslenia a etických učení.

SPOSOB VÝUČBY

Etika, rovnako ako právo je špecifický predmet poznávania a skúmania, a pre vyučovanie si vyžaduje práve aktívny prístup študenta a učiteľa, pretože cieľom predmetu je „pochopenie, osvojenie a argumentácia“, ktoré sa týkajú právnych a etických noriem, ktoré zastrešujú právnické povolanie. Od študentov sa vyžaduje schopnosť formulovať argumenty pri interpretácii právnych a etických noriem, pretože len pochopená norma, môže byť náležite osvojená.

Z tohto dôvodu je potrebný rozhľad študenta naprieč rôznymi teóriami, ktorý nadobudne, s pomocou vyučujúceho, na základe predchádzajúceho štúdia a samostatnej študijnej činnosti. Tak prednáška ako i semináre sú vedené interaktívnou formou, pri ktorej študent pracuje v rámci simulovaných situácií, pri ktorých využíva nadobudnuté vedomosti.

Dôraz pri vyučovaní v rámci predmetu Právna etika je na komunikácii a aktívnej spolupráci. Študenti majú možnosť využiť individuálne konzultácie (v rámci konzultačných hodín vyučujúceho), počas ktorých sú vítaní.

Predmet Právna etika dáva dôraz na vyučovanie v podobe: „povedz a budem počuť, ukáž a pochopím, zapoj ma a naučím sa.“,  a teda na simulovanie a precvičovanie situácií ku ktorým v praxi môže dôjsť.

KLIENTI

Predmet Právna etika sa zaoberá simulovanými prípadmi a situáciami vyplývajúcimi z právnického povolania, avšak zatiaľ nepracuje s tzv. „živými kauzami“.

HODNOTENIE

Spôsob hodnotenia študenta/ky zohľadňuje jeho/jej prácu na prednáškach a seminároch počas celého semestra. Študenti sú hodnotení aj priebežne v závislosti od plnenia zadaní, pripravenosti na seminároch a aktívnej účasti na prednáškach. Predmet končí hodnotením „absolvoval/neabsolvoval“.

KAPACITA A VÝBER

Predmet Právna etika pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia nemá stanovený limit ani výberové kritériá.

VYUČUJÚCI

JUDr. Peter Čuroš, PhD.

ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA

Povinná literatúra:

  • vyučujúci pripraví prezentáciu k jednotlivým témam, ktorá bude študentom k dispozícii v elektronickej podobe
  • právne predpisy týkajúce preberaného učiva

Odporúčaná literatúra:

ARISTOTELES. Etika Nikomachova.  KŘÍŽ, A. (preklad.). Praha: Rezek. 1996. 493s. ISBN8090179673. 

ARTHUR, J. SHAW, W.H. Readings in the Philosophy of Law.  New Jersey: Pearson Education, Inc, 2010. 644s. ISBN 978-0-205-70809-3.

BRÖSTL, A. Frontisterion. Bratislava: Kalligram, 2009. 328s. ISBN 978-80-8101-179-5.

BRÖSTL, A. Právne myslenie 19. a 20. storočia. Košice: UPJŠ, 2011. 169s. ISBN 978-80-7097-915-0.

COHEN, G.M., KONIAK, S.P. Foundations Of The Law And Ethics Of Lawyering. San Francisco: LexisNexis, 2006. 479s. ISBN 9781422499450.

COQUILETTE, D.R. Lawyers And Fundamental Moral Responsibility. Cincinnati: Anderson Publishing, 1995. 318s. ISBN 0870844016.

ČIPKÁR, J. Etika a právo. Košice: UPJŠ, 2010. 382s. ISBN 978-80-7097-808-5.

FINES, B.G. Professional Responsibility. Durham: Carolina Academic Press. 2013. 641s. ISBN 9781594606502.

FULLER, L.L. Morálka Práva. PŘÍBÁŇ, J.(preklad) Praha: OIKOYMENH. 2009. 229s. ISBN 8086005658.

KATUŠČÁK, D. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce.  Bratislava: Enigma, 2007. 162s.  ISBN: 8089132454.

KERECMAN, P. História advokácie na Slovensku. Bratislava: Eurokódex. 2011. 656s. ISBN: 9788089447336.

KRSKOVÁ, A. Etické desatoro začínajúceho advokáta( Vademecum profesijnej etiky). Bratislava: IURA EDITION, 2008. 282s. ISBN 978-80-8078-185-9.

LUBAN, D. Lawyers and Justice: An Ethical Study. Princeton: Princeton University Press. 1988. 430s. ISBN 0691077843.

MARKOVITS, D. A Modern Legal Ethics. Princeton:Princeton University Press. 2008. 342s. ISBN 9780691121628.

MOLITERNO, J. Professional Responsibility. 4. vydanie. New York: Wolters Kluwer. 2013. 270s. ISBN 9781454824855.

MOLITERNO, J. The American Legal Profession in Crisis. New York: Oxford University Press, 2013. 270s. ISBN 9780199917631.

ODPORÚČANIE Č. (2000)21 Výboru ministrov Rady Európy členským štátom o slobodnom výkone profesie advokáta.

ETICKÝ KÓDEX CCBE.

ABA MODEL RULE.

 

DOKUMENTY