Výberové konania na Kliniku medicínskeho práva, pracovného práva a daňového práva

08.09.2014 09:51

Vzhľadom na vyšší počet prihlásených študentov, ako je kapacita niektorých právnych kliník, Pracovisko právnych kliník zverejňuje výberové konania  na Kliniku medicínskeho práva, Kliniku pracovného práva a Kliniku daňového práva.

 

Klinika medicínskeho práva

Počet: 15 študentov

Kritériá výberu:  Študent, ktorý má záujem o zaradenie na Kliniku medicínskeho práva vypracuje odpoveď na zverejnenú otázku a pošle ju emailom na adresu vyučujúceho.

 

ZNENIE OTÁZKY:

"Som názoru, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa ku mne lekár správal neeticky. Dal som podnet na Úrad pre dohľad, no ten mi odpovedal, že tieto veci nerieši. Rozhodol správne? Do akej doby sa môžem proti rozhodnutiu Úradu odvolať?“

Odpoveď na max. ½ strany (A4). Prosím vyhnite sa komplikovaným právnym výrazom, odpoveď má byť pochopiteľná laikovi (pacientovi) a má pomôcť, byť užitočnou. Vyučujúci JUDr. Ivan Humeník PhD. vyhodnotí odpovede a každému študentovi, ktorý poslal odpoveď oznámi emailom, či je zaradený na kliniku alebo nie.

 

Kontakt: ivan.humenik@medius.sk

Podmienky výberového konania Kliniky medicínskeho práva sú tiež zverejnené na FB stránke Kliniky medicínskeho práva

 

Klinika pracovného práva

Počet: 12 študentov

Kritériá výberu:

1. V prvom rade budú preferovaní študenti, ktorí si zvolia Kliniku pracovného práva v oboch semestroch, t.j. KPP I. a súčasne KPP II.

2. Motivačný list s rozsahom 300- 500 slov, ktorý má objasniť motiváciu študenta k zápisu predmetu Klinika pracovného práva a jeho úvahy ako mu absolvovanie predmetu pomôže v jeho ďalšom osobnom a profesijnom raste. Motivačný list študent pošle emailom na adresu vyučujúceho.

 

Kontakt: marcel.dolobac@upjs.sk

 

Klinika daňového práva

Počet: 14 študentov

Kritériá výberu: Študent, ktorý má záujem o zaradenie na Kliniku daňového práva, vypracuje na základe zadania vyučujúceho jednoduché podanie z oblasti daňového práva, ktorého vyhodnotenie bude základom pre výber študentov a pošle ho emailom na adresu vyučujúceho.

 

ZADANIE:

„Napíšte žiadosť o odpustenie daňového nedoplatku, ktorá bude spĺňať všetky potrebné formálne a obsahové náležitosti  tak, aby bola spôsobilá na riadne prerokovanie a rozhodnutie. Identifikačné a obsahové údaje si vymyslite.“

 

Kontakt: miroslav.strkolec@upjs.sk

 

RELEVANTNÉ TERMÍNY:

8.9. 2014     vyhodnotenie zápisov, počtov študentov, vyhlásenie výberových konaní pre kliniky, kde je prihlásený vyšší počet                                študentov ako je kapacita kliniky

15.9.2014    konečný termín na odovzdávanie vypracovaných zadaní v zmysle zverejnených kritérií a podmienok konkrétnych kliník

19.9.2014    vyhodnotenie výberového konania

 

Prijatie vyššieho počtu študentov ako je stanovený, je na rozhodnutí vyučujúceho konkrétnej kliniky.

O vyhodnotení výberových konaní budú študenti informovaní prostredníctvom vyučujúcich relevantných právnych kliník. 

 

Pozri tiež  Pravidlá prihlasovania sa na právne kliniky 

—————

Späť