Pravidlá prihlasovania sa na právne kliniky v akademickom roku 2014/2015

27.08.2014 23:30

 

1. Prihlasovanie sa na právne kliniky prostredníctvom AISu v predzápise (II., III. roč. „Bc“, II.roč. „Mgr.“)

Študenti , ktorí majú možnosť prihlasovať sa na predmety v predzápise prostredníctvom AISu, si môžu zvoliť právnu kliniku zapísaním si do AIS.

 

2. Prihlasovanie sa na právne kliniky v septembri bez predzápisu v AIS (I. roč. „ Mgr“)

Študenti, ktorí si nemôžu zapísať právnu kliniku v rámci predzápisu, si budú konkrétne kliniky zapisovať na oficiálnom zápise  dňa 4.9. 2014.

 

3. Kritériá výberu a relevantné termíny pre potreby výberových konaní

V prípade vyššieho počtu prihlásených študentov, ako je kapacita danej kliniky, budú najneskôr v deň zápisu zverejnené konkrétne kritériá výberu pre jednotlivé kliniky. Tieto kritériá výberu budú taktiež zverejnené na webovej a facebookovej stránke Pracoviska právnych kliník.

Všeobecné kritériá:

-    spracovanie konkrétneho zadania, príp. motivačného listu v klinikou stanovenom termíne

Podporné kritériá:

-    vyplnená prihláška v rámci DOD

-    záverečné hodnotenia z relevantných predmetov

-    počet kliník, na ktoré sa študent v jednom akademickom roku prihlásil

 

Termíny pre potreby výberových konaní v prípade vyššieho počtu uchádzačov (neplatí pre Stážovú kliniku):

8.9. 2014   vyhodnotenie zápisov, počtov študentov, vyhlásenie výberových konaní pre kliniky, kde je prihlásený vyšší počet študentov ako je kapacita kliniky

15.9.2014  konečný termín na odovzdávanie vypracovaných zadaní v zmysle zverejnených kritérií a podmienok konkrétnych kliník

19.9.2014  vyhodnotenie výberového konania

 

4.V snahe umožniť participáciu na právnych klinikách pre čo najväčší počet študentov, odporúča Pracovisko právnych kliník zvoliť si v jednom ročníku jednu právnu kliniku. Výber viacerých kliník a účasť na nich bude možná  iba v prípade nenaplnenia kapacity predmetnej kliniky a na základe individuálnej dohody s vyučujúcim/cou konkrétnej právnej  kliniky. Študentom, ktorým z dôvodu obmedzeného počtu voľných miest nebolo možné zabezpečiť účasť na nimi preferovanej klinike bude umožnené zvoliť si inú kliniku s voľnou kapacitou.

 

5.Jednotlivé termíny, výberové konania v prípade väčšieho počtu prihlásených študentov, výsledky výberových konaní  a ďalšie informácie budú zverejňované na stránke Pracoviska právnych kliník a tiež facebookovej stránke PPK.

 

—————

Späť