Nová propagačná brožúra Pracoviska právnych kliník

16.11.2015 22:15

Propagačná brožúra je určená všetkým súčasným a budúcim študentom právnych kliník, spolupracujúce inštitúcie, potenciálnych donorov a sponzorov. 

 
 
 
Vytvorenie brožúry právnych kliník na UPJŠ Právnickej fakulte je jednou z čiastkových činností aktivity 2.4 Inovácia bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore právo na PraF UPJŠ v rámci projektu. Inovácie pre vedomostnú spoločnosť (IRES), ITMS 26110230075, OP Vzdelávanie.

—————

Späť