Kritériá výberu jednotlivých právnych kliník pre akad. rok 2013/2014

03.09.2013 20:53

Dôležité termíny 

Informácia o tom, ktoré kliniky budú robiť výberové konania bude zverejnená dňa 6.9.2013.

Zasielanie zadaní na relevantné kliniky bude možné do 10.9. 2013.

Vyhodnotenia výberových konaní predmetných kliník budú zverejnené na facebookovej a webovej stránke PPK najneskôr do 16.9.2013.

Kritériá výberu jednotlivých kliník 

Klinika občianskeho práva

 • Počet: 12 študentov
 • Kritériá výberu: motivačný list  350- 500 slov – má objasniť, čo študenta motivuje k tomu, aby absolvoval Kliniku občianskeho      práva a ako si myslí, že mu absolvovanie predmetu pomôže pri dosahovaní jeho osobných a profesijných cieľov
 • Kontakt: milan.sudzina@upjs.sk   

Klinika obchodného práva

 •  Počet: 12 študentov
 •  Kritériá výberu: zadanie z oblasti  obchodného práva tu
 •  Kontakt: tomas.illes@upjs.sk

Klinika stavebného práva

 • Počet: 12 študentov
 • Kritériá výberu: budú zohľadňované najmä záverečné hodnotenia z predmetov Správne právo I, Správne právo II a voľba príbuznej témy bakalárskej práce
 • Kontakt: radomir.jakab@upjs.sk

Street Law klinika

 • Počet: 10 študentov
 • Kritéria výberu: motivačný list  350- 500 slov – má objasniť, čo študenta motivuje k tomu, aby absolvoval Street law kliniku a ako si myslí, že mu absolvovanie predmetu pomôže pri dosahovaní jeho osobných a profesijných cieľov
 • Kontakt: daniela.lamackova@upjs.sk

Klinika medicínskeho práva

 • Počet: 15 študentov
 • Kritériá výberu: V prípade, ak počet prihlásených je viac ako 15, študent ktorý má záujem o zaradenie na Kliniku medicínskeho práva  vypracuje odpoveď na otázku a pošle ju emailom na adresu vyučujúceho.

OTÁZKA:

“Pred 5 rokmi mi bola pri operačnom zákroku spôsobená škoda v podobe straty pred tým zdravej končatiny. Podľa môjho názoru pochybili v nemocnici, no po návšteve právnika mi bolo povedané, že ide o premlčaný nárok. Rovnaké tvrdenie mi povedali aj v nemocnici keď som ich bol požiadať o odškodné. Čo mám robiť? Na koho sa mám obrátiť? Môžem to dať aj na súd a čo mám žiadať?”

 • Odpoveď na max. ½ strany (A4). Prosím vyhnite sa komplikovaným právnym výrazom, odpoveď má byť pochopiteľná laikovi (pacientovi) a má pomôcť, byť užitočnou.
 • Kontakt: ivan.humenik@medius.sk

 

Klinika pracovného práva

 • Počet: 12 študentov
 • Kritériá výberu:
 1. V prvom rade budú preferovaní študenti, ktorí si zvolia Kliniku pracovného práva v oboch semestroch, t.j. KPP I.,KPP II.
 2. Klinika pracovného práva nevylučuje prijímať aj študentov iba na jeden semester a prijíma aj študentov, ktorí sa zúčastnili programu ERASMUS, avšak s preferenciou prihlasovania sa KPP II. (letný semester), kde je momentálne naďalej niekoľko voľných miest
 3. Ak by aj napriek vyššie uvedeným podmienkam, počet študentov prevyšoval kapacitu kliniky, bude kritériom výberu zadanie o oboru pracovného práva vypracované vyučujúcim predmetu

Klinika daňového práva

 • Počet: 12 študentov
 • Kritériá výberu: V prípade ak je počet prihlásených študentov vyšší, vyučujúci zadá vypracovanie jednoduchého podania z oblasti daňového práva, ktorého vyhodnotenie bude základom pre výber študentov. Podporným kritériom je výsledok záverečného hodnotenia z predmetov Daňové právo I a II.

ZADANIE:

"Napíšte žiadosť o odpustenie daňového nedoplatku, ktorá bude spĺňať všetky potrebné formálne a obsahové náležitosti  tak, aby bola spôsobilá na riadne prerokovanie a rozhodnutie. Identifikačné a obsahové údaje si vymyslite."

Stážová klinika

výber uzavretý

 

Prijatie vyššieho počtu študentov ako je uvedené je na rozhodnutí vyučujúceho konkrétnej kliniky.

 

—————

Späť